تأثیر کاربرد برخی مواد افزودنی بر افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز فالاریس

محمد مهدی زاده1*و محمدتقی آل ابراهیم2

چکیده

امروزه آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها به عنوان یکی از مهمترین نگرانی‌های مرتبط با سلامت انسان‌ها به شمار  می‌رود. کارایی بسیاری از علف‌کش‌ها را می‌توان با افزودن برخی ادجوانت‌ها به محلول پاشش افزایش داد. یک آزمایش گلخانه ای در سال 1393 به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد سه ادجوانت (سیتوگیت، روغن کرچک و روغن کلزا) در غلظت‌های 1/0 و 2/0 (درصد حجمی) بر علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) در غلظت‌های 5، 10، 20، 30 و 40 گرم ماده مؤثره در هکتار برای کنترل علف‌هرز فالاریس اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که همه ادجوانت‌های استفاده شده منجر به افزایش کارایی سولفوسولفورون در کاهش زیست توده فالاریس شده است. کارایی علف‌کش متناسب با افزایش غلظت آن افزایش یافت. مقادیر اندازه گیری شده ED50  و  ED90 برای کاربرد سولفوسولفورون در کنترل فالاریس بدون کاربرد ادجوانت به ترتیب 74/16 و 22/32 گرم ماده مؤثره در هکتار بود. در حالی‌که این مقادیر برای سولفوسولفورون به همراه سیتوگیت در مقدار کاربرد  2/0 (درصد حجمی) به ترتیب 86/5 و 34/13 گرم ماده مؤثره در هکتار بود. بیشترین و کمترین تأثیر در بهبود کارایی سولفوسولفورون در کنترل فالاریس به ترتیب مربوط به کاربرد سیتوگیت و روغن کرچک بود. به طور کلی این مطالعه نشان داد که سیتوگیت و به دنبال آن روغن کلزا بیشترین تأثیر را بر افزایش کارایی علف کش داشتند.

 

کلید واژه ها: ادجوانت، روغن گیاهی، سیتوگیت، ED50

download-pdf1