بررسی توان دگرآسیبی Chrozophora tinctoria روی جو و گندم در مراحل اولیه رشد

علی اصغر علیلو، سید حمید مصطفوی و فریبا عزتی

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی Chrozophora tinctoria  (گوش بره) روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه جو و گندم، آزمایشی در شرایط  آزمایشگاهی انجام گرفت. عصاره‌های آبی برگ گوش بره در غلظت‌های 5، 10، 15 و 20% نهیه گردید و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه‌زنی هر دو گونه کاهش یافت، هرچند گندم نسبت به جو مقاومت نسبی به مواد دگرآسیب داشت. بر خلاف رفتار جوانه‌زنی، شاخصه های رشدی گیاهچه ها پاسخ متفاوتی به عصاره نشان دادند. بطوری که عصاره باعث بهبود وزن خشک گیاهچه ها شد ولی طول آنها را کاهش داد. در هر دو گونه، ریشه‌چه‌ها بیشتر از ساقه‌چه‌ها تحت تاثیر عصاره‌ها قرار گرفتند. مواد دگرآسیب تجزیه ذخایر بذر را بطور معنی دار در سطح احتمال پنج درصد کاهش دادند.  بطور کلی، عصاره گیاه گوش بره از جوانه زنی بذز در هر دو گیاه جلوگیری کرد ولی اثر کمی روی گیاهچه داشت.

کلید واژه ها: آللوپاتی، تحرک ذخایر، رشد گیاهچه، رفتار جوانه‌زنی

download-pdf1