بررسی بیماری زنگ درختان تبریزی در مراغه و شناسایی عامل بیماری با استفاده از صفات مورفولوژیکی و سکانس نوکلئوتیدی    ITS-rDNAناحیه

سید محسن دامادی

چکیده

گونه های مختلف درخت تبریزی  در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان درختان  مفید در محیط های جنگلی،پارکها و خیابانهای شهرها مطرح می باشد، این درختان  کاربردهای مختلفی از قبیل کاشت بعنوان بادشکن،حصار ، هیزم برای سوخت ، بهبود شرایط جنگلهای در حال تخریب ، تثبیت کناره های رود خانه ها و توسعه فضای سبز شهری دارد. یکی از مهمترین بیماریهای این درختان زنگ می باشد که توسط گونه‌هاي مختلف قارچ Melampsora    ایجاد می شود. برای بررسی وضعیت بیماری زنگ در درختان تبریزی در منطقه مراغه طی فصول مختلف  نمونه هایی از بخشهای آلوده درختان مورد بررسی در منطقه مراغه جمع آوری و مشخصات ریخت شناسی اوردینیوسپور، پارافیز و تلیوسپور در آنها بررسی گردید. در درختان تبريزي اوردینیوم ها عمدتا در سطح زیرین برگ در طول فصل رشد و تلیوم ها توام با اوردینیوم ها در اواسط مهر ماه مشاهده شدند. برای استخراج DNA از اوردینیوسپورها استفاده شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی  ITS1 وITS4  نواحی ITS، DNA ریبوزومی تکثیر شد. محصول PCR با استفاده از ماشین توالی یاب  تعیین توالی شد. توالی های به دست آمده با توالی های موجود در بانک ژن مقایسه شد. نتایج بررسیهای ریخت شناسی و ریخت سنجی و همچنین روشهای مولکولی نشان داد که عامل زنگ در درختان تبريزي قارچ  M. allii-populina  می باشد. تلاش های انجام شده برای کشف میزبان ثانویه این زنگ ها در منطقه مراغه تاکنون بی ثمر مانده است و تنها مراحل II و III این زنگ ها شناسایی شده است.

کلید واژه ها:برگ، زنگ، صنوبر، rDNA،Melampsora

download-pdf1