اثر سیلیسیم بر جذب پتاسیم و آهن گل بنفشه (.Viola tricolor L)

ایمان جوادزرین1، بابک متشرع زاده*2 و کیوان ولی زاده راد3                 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کاربرد سیلیسیم (از منبع سیلیکات پتاسیم (K2SiO3) در سه سطح 50، 100 و 200 میلی گرم سیلیسیم بر کیلوگرم خاک) بر صفات رشدی، محتوای کلروفیل، تعداد گل و جذب سیلیسیم، پتاسیم و آهن ریشه و اندام هوایی گل بنفشه (Viola tricolor L.) انجام شد. نتایج ما نشان داد که اگرچه سیلیسیم تاثیر معنی داری بر محتوای کلروفیل نداشت ولی سبب افزایش معنی دار تعداد گل در تمام سطوح سیلیسیم کاربردی نسبت به شاهد گردید و تعداد گل از 14 عدد در تیمار شاهد به 27 عدد در تیمار کاربرد 200 میلی گرم بر کیلوگرم سیلیسیم رسید. کاربرد سیلیسیم در همه ی سطوح به طور معنی داری سبب افزایش جذب پتاسیم و آهن ریشه و اندام هوائی شد. اگرچه جذب پتاسیم ریشه در تیمار کاربرد 50 میلی گرم بر کیلوگرم سیلیسیم کاهش یافت و در تیمار کاربرد 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم نیز تفاوت معنی داری با شاهد نداشت ولی جذب پتاسیم اندام هوائی یک روند افزایشی از کاربرد 50 میلی گرم بر کیلوگرم تا 200 میلی گرم بر کیلوگرم نشان داد بطوریکه در تیمار کاربرد 200 میلی گرم  بر کیلوگرم نسبت به شاهد 22 درصد افزایش نشان داد. بیشترین میزان جذب آهن توسط ریشه و اندام هوائی در تیمار کاربرد 200 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم سیلیسیم مشاهده شد که به ترتیب نسبت به شاهد افزایش 43 و 62 درصدی نسبت به شاهد را نشان داد. براساس نتایج ما، کاربرد سیلیسیم سبب اثرات مثبتی بر پارامترهای رشدی و جذب عناصر غذائی در گل بنفشه گردید.

کلید واژه ها: سیلیسیم، پتاسیم، آهن، کلروفیل، جذب، گل بنفشه

download-pdf1