طرحواره‌هاي چندگانه انساني و كاربرد منابع ارتباطي و اطّلاع‌رساني: كاربرد روش كيو

منصور شاه‌ولي و بيژن ابدي

 چکیده

تحقيق حاضر با هدف تدوين يك الگوي ارتباطي و اطّلاع‌ رساني براي گلخانه ‌داران شهرستان يزد با استفاده از نظريه طرحواره انجام گرفت. با استفاده از روش كيو و تحليل عاملي، متغيرهاي گوناگون بر پنج عامل يا طرحواره‌ي ماهيت فلسفي انسان، باورهاي  ایدئولوژیكي، اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي- حفاظتي بارگيري شدند. با كاربرد نرم‌افزار ايموس، يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه طرحواره‌هاي فلسفي، باورهاي ایدئولوژیكي، اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي به طور مستقيم و معنا داري بر كاربرد منابع ارتباطي و اطّلاع‌ رساني فردي تأثيرگذار هستند؛ در حالي كه، طرحواره‌هاي محيط ‌زيستي- حفاظتي به طور مستقيم، غيرمستقيم و معناداري بر استفاده از منابع ارتباطي و اطّلاع ‌رساني فردي تأثيرگذار هستند. يافته قابل توجه در اين تحقيق استفاده از منابع ارتباطي و اطلاع رساني محلّي در شكل‌گيري، ارزيابي و بازيافت دانش محيط‌ زيستي و حفاظتي گلخانه ‌داران مي‌باشد. اين مطالعه زمينه مناسبي را براي برنامه‌ ريزاني كه در صدد تدوين راهكارهاي مناسب ارتباطي و اطّلاع ‌رساني براي برآوردن نيازهاي گروه‌هاي هدف خاص هستند، ارائه مي‌دهد.

 

كليد واژه‌ها: طرحواره، منابع ارتباطي و اطّلاع‌رساني، روشناسي كيو.

 

download-pdf1