واکنش ارقام ذرت به تنش آبی در مرحله پر شدن دانه

حسین خوشوقتی1،  محمد اسکندری کردلر1و رامین لطفی2

چکیده

تنش کمبود آبی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در ایران است. این تحقیق در سال 2012 به منظور ارزیابی عملکرد مزرعه ای سه رقم ذرت (S704, BC678 and H500) تحت آبیاری مطلوب (آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش آبی در مرحله پر شدن دانه (90 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) انجام گرفت. نتایج نشان داد که وزن دانه نسبت به تعداد دانه در گیاه تحت تاثیر تنش کمبود آبی در مرحله پر شدن دانه قرار گرفت. عمق دانه در بلال و قطر بلال تحت آبیاری مطلوب بیشتر از تنش آبی بود که نشان می دهد که حجم دانه و به ویژه عملکرد دانه با افزایش تنش خشکی کم می شود. بیشترین عملکرد دانه در هکتار در مقایسه با سایر ارقام در رقم S704 دیده شد. برتری رقم S704به بیشتر بودن وزن صد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، قطر، طول و وزن بلال نسبت داده شد. این تحقیق بیان می کند که تنوع بین ارقام ذرت در تحمل تنش کم آبی وجود دارد و تعداد و وزن دانه برای حفظ پایداری و عملکرد بالا تحت شرایط تنش کمبود آبی مهم می­باشند.

کلید واژه ها: تنش آبی، ذرت، عملکرد دانه، مرحله پر شدن دانه

download-pdf1