تاثیر محلول­ پاشی با کود دکاپ بر برخی صفات مرفولوژیک وفیریولوژیک کدوی تخم کاغذی

لامیا وجودی مهربانی، رعنا ولیزاده کامران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تغذیه برگی با دکاپ (صفر، 1، 2 و 3 لیتر در هکتار) بر ویژگی­های فیزیولوژیک و مرفولوژیک کدوی تخم کاغذی آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرا شد. نتایج نشان داد که ارتفاع، تعداد ساقه فرعی، تعداد برگ در بوته، تعداد گل ماده، تعداد کل میوه، قطر میوه، وزن­تر میوه، تعداد میوه سالم، عملکرد، تعداد دانه سالم و نارس در میوه و درصد روغن تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. بیشترین تعداد شاخه فرعی، ارتفاع و تعداد برگ در گیاه از تیمارهای  یک و دو لیتر در هکتار کود دکاپ حاصل شد. بیشترین درصد روغن، طول دانه، وزن تر میوه و قطر میوه در تیمارهای یک و دو لیتر در هکتار کود دکاپ حاصل شد.بیشترین تعداد میوه سالم در تیمار یک لیتر در هکتار کود دکاپ به دست آمد. بیشترین تعداد دانه نارس در تیمارهای دو و سه لیتر در هکتار کود دکاپ حاصل شد. ببیشترین تعداد گل ماده و تعداد کل میوه به ازای هرگیاه در تیمار یک لیتر در هکتار محلول­پاشی با کود دکاپ مشاهده شد. تیمارهای کودی مورد استفاده تاثیری در درصد پروتئین، وزن خشک دانه سالم، غلظت پتاسیم و فسفر نداشت. با توجه به اینکه در آزمایش حاضر تفاوتی در صفات مورد ارزیابی بین تیمار یک و دو لیتر در هکتار کود دکاپ مشاهده نشد لذا به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش عملکرد گیاه مصرف یک لیتر در هکتار پیشنهاد می­شود.

کلید واژه ها:کدوی تخم کاغذی،عملکرد، درصد روغن.

download-pdf1