بررسی بیماری زایی آلترناریا آلترناتا بر روی گیاه پیچ امین الدوله

علی حسین نیا و عباس محمدی

چکیده

اين تحقيق با هدف بررسي بيماري‌زايي جدايه‌های آلترناریا آلترناتا و تاثیر متابولیت های آن بر روی گیاه پیچ امین الدوله در سال های 95-1394 در منطقه بیرجند (شرق ایران) انجام شد. بیماریز ایی جدایه های آلترناریا آلترناتا به روش های تلقيح برگ‌هاي بريده‌شده در شرايط آزمايشگاه، اسپور پاشی گیاه در شرایط گلخانه و تلقيح شاخه های گیاه در گلخانه به وسیله ریسه قارچپ، بررسی گردید. با تزریق متابولیت های آلترناریا آلترناتای استخراج شده از کشت 10 روزه قارج درون محیط زاپک به داخل برگ گیاه پیچ امین الدوله ، تأثیر آن ها بر روی بافت برگ بررسی گردید. برگ های بریده شده تلقیح شده پس از 7-3 روز، درجات مختلفی از کلروز و نکروز را نشان دادند که در برخی جدایه ها (Mo8) همراه با هاله زرد رنگ و برخی جدایه ها (H44) فاقد هاله زرد رنگ بود. برخی جدایه ها و نمونه های شاهد اثری بر روی بافت برگ نداشتند. برگ های گیاهان اسپورپاشی شده در گلخانه کلروز و نکروز نشان دادند که در برخی جدایه ها همراه با هاله زردرنگ بود. در شاخه‌های تلقيح شده، محل تلقيح پوسيده‌شده و قست بالایی شاخه دچار زردي و خشکيدگي شدند. متابولیت برخی جدایه ها به ویژه جدایه های مولد هاله زرد رنگ در آزمون بیماری زایی، باعث کلروز و نکروز بافت برگ شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد که آلترناریا آلترناتا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه قادر به ایجاد لکه برگی و پوسیدگی بافت گیاه پیچ مین الدوله است و متابولیت های برخی جدایه ها هم بر روی بافت این گیاه تاثیر دارد. اين تحقيق اولين گزارش از بيماري‌زايي اين قارچ روي گیاه پیچ امین الدوله در شرق ایران است.

کلید واژه ها:بيرجند، پیچ امین‌الدوله، تلقيح، لکه برگي  

download-pdf1