آنالیز ریخت شناسی و فیلوژنتیکی Uromyces Gagea بر روی Gageaa lutea در ایران

وحید رومی  و محمد رضا اعظم پارسا

چکیده

علائم زنگ بر روی برگهای گیاه  Gageaa lutea در اواخر اردیبهشت 1396 از مزارع گندم در منطقه مراغه در شمال غربی ایران مشاهده گردید. جوشها گرد، کشیده تا الماسی شکل و بقطر 3-1 میلی متر بوده و در هر دو سطح برگ مشاهده شدند. در زیر میکروسکوپ ، تلیوسپورهای ساقه دار و یک سلولی به ابعاد 22.5-37.5*17.5-22.5 میکرومتر مشاهده شد. در آزمون PCR ناحیه ITS قارچ تکثیر و تعیین ترادف گردید. نتایج نشان داد زنگ در گیاه  Gageaa lutea توسط قارچ Uromyces Gagea ایجاد شده است که برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. آنالیز نوترکیبی نشان داد که این قارچ یک نوترکیب است.

کلید واژه ها:ترادف ناحیه بین ژنی، Gageaa lutea، زنگ، تلیوسپور، نوترکیبی 

download-pdf1