بکارگیری مدل غیرخطی در پیش بینی حداکثر دبی و متوسط عرض شکاف در سد خاکی

رسول عظیمی1، علیرضا وطن‌خواه محمدآبادی2 و صلاح کوچک‌زاده3

چکیده

مدل های آماری برای پیش بینی حداکثر دبی و متوسط عرض شکاف ناشی از شکست سد خاکی  بر اساس  آمار سدهای شکسته شده مورد مطالعه قرار گرفته اند. مدل های پیشنهادی حداکثر دبی Qp، به عرض متوسط سد خاکی Wavg، حجم آب پشت سد در زمان شکست Vw، ارتفاع آب پشت سد در زمان شکست Hw، و ارتفاع سد خاکی Hb، بستگی دارد. مدل های پیشنهادی با متغیر مستقل  مختلف ارائه شده اند. بعلاوه متوسط عرض شکاف Bavg، به  حجم آب پشت سد در زمان شکست Vw، و ارتفاع سد خاکی  Hb، بستگی دارد. مقایسه داده های پیش بینی شده مدل های پیشنهادی و داده های واقعی نشان دهنده تطابق خوب بین آنها می باشد.

کلید واژه ها:سد خاکی، شکست سد، حداکثر دبی، متوسط عرض شکاف 

download-pdf1