تأثیر سطوح مختلف گوگرد به همراه تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در گرگان                                               

انوشه طبسی1، محمدرضا داداشی*1، ابوالفضل فرجی2                                                                           

چکیده

به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف گوگرد به همراه تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین روی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب و هوایی گرگان در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل سه ژنوتیپ هیبرید کلزای پاییزه (هایولا 401، آر جی اس و جری) و گوگرد در پنج سطح (0، 250، 500، 750 و 1000 کیلوگرم در هکتار، به همراه تیوباسیلوس) بودند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف کلزا و مقادیر مختلف گوگرد به همراه تیوباسیلوس اثر معنی داری بر روی صفات مورد بررسی داشتند. ژنوتیپ هایولا 401 بیشترین تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ماده خشک اندام هوایی را داشت. ژنوتیپ جری بیشترین ارتفاع تا اولین شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی را داشت و بیشترین قطر ساقه اصلی مربوط به ژنوتیپ های آر جی اس و جری بود. همچنین تیمار 1000 کیلوگرم در هکتار گوگرد بیشترین ارتفاع تا اولین شاخه فرعی و شاخص برداشت را داشت و بیشترین تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه و ماده خشک اندام هوایی مربوط به تیمارهای 750 و 1000 کیلوگرم در هکتار گوگرد بود. در اثرات متقابل، بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل ژنوتیپ هایولا 401 در 1000 کیلوگرم در هکتار گوگرد و بیشترین درصد پروتئین در اثر متقابل ژنوتیپ جری در 750 و 1000 کیلوگرم در هکتار گوگرد به دست آمد. بنابراین می توان گفت استفاده از مقادیر مختلف گوگرد به همراه تیوباسیلوس منجر به افزایش عملکرد و اجزای عملکرد و میزان پروتئین در کلزا می گردد.

کلید واژه ها: اجزای عملکرد، تیوباسیلوس، عملکرد، کلزا، گوگرد   

download-pdf1