اولین گزارش قارچ Urocystis eranthidis بر روی آلاله داسی 

وحید رومی*1، عباس شرزه ای2

چکیده

 

علائم سیاهک ساقه بر روی گیاهان آلاله داسی (Ceratocephalus falcatus) که در خرداد 1395 از منطقه مراغه در شمال غربی ایران جمع آوری شده بود مشاهده گردید. با استفاده از مطالعات ریخت شناسی و ملکولی، قارچ Urocystis eranthidis عامل بیماری شناخته شد. این مطالعه، اولین گزارش Urocystis eranthidis از ایران و نیز اولین گزارش این گونه بر روی آلاله داسی می باشد.

کلید واژه ها: آلاله داسی، Urocystis eranthidis، ترادف ناحیه بین ژنی، ایران

download-pdf1