عوامل موثر بر کسب و کار از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی، مطالعه موردی: دانشگاه شیراز ایران

بیژن ابدی 1*، غلامرضا زمانی 2

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کسب شغل بر اساس نگرش و ادراکات دانشجویان دانشکده کشاورزی می‏ پردازد. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم می‏ باشند (N ≈ 1522) که با روش نمونه‏ گیری تصادفی طبق ه‏ای متناسب پیمایش شدند. یک پرسشنامه خود اجراء داده‏ های کمّی را جمع آوری نمود. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه‏ های اصلی (PCA) در فضای نرم افزار SPSS نسخه 12، متغیرهای مشاهده ‏ای به چهار سازه یا عامل تحت عنوان، فردی، آموزشی، مالی و اجتماعی تقسیم‎بندی شدند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل خوشه‏ای (KCA) نیز سه خوشه از موارد (دانشجویان) را آشکار ساخت. در حالی که خوشه 1 دانشجویانی را شامل می‏ گردند که به عوامل شخصی مؤثر بر کسب شغل اهمیت می‏ دهند؛ خوشه 2 عوامل مالی را در این فرایند مهم تلقی می‏ نماید. همچنین، در خوشه 3 عوامل اجتماعی و مالی مهم تلقی شدند. بعلاوه، شاخص‏ های مؤثر بر کسب شغل بر اساس جنس، وضعیت اقتصادی و محل سکونت تفاوت معناداری بین پاسخگویان دارند. در نهایت، پیشنهادهای مدیریتی و مبتنی بر تحقیقات آینده ارائه گردید.  

کلید واژه ها: تجزیه کلاستر، دانشجویان دانشکده کشاورزی، کسب و کار

download-pdf1