معرفی خرماهای ایران: گونه‌ها، کاربرد و مشکلات تولید

سکینه احتشامی1، سید مرتضی زاهدی2*، نغمه دانشور حکیمی میبدی3، مرضیه خزایی4

چکیده

 نخل به عنوان نماد نواحی بیابانی می‌باشد. موطن اصلی این درخت به احتمال زیاد کشورهای ایران و عراق می‌باشد. به خاطر تحمل بالای این درخت به شرایط سخت و بیابانی کشت آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است. مناطق عمده تولید میوه خرما خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد. ایران با قرار گرفتن در ناحیه خاورمیانه یکی از تولید کننده گان اصلی خرما می‌باشد. بیش از دویست رقم خرما در ایران وجود دارد که مهمترین آن‌ها استعمران، شاهانی، مضافتی، برحی و پیارم می‌باشد. نخل گیاهی چند منظوره می‌باشد و بخش‌های مختلف آن بعنوان غذا، دارو و در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم تولید بالای خرما در ایران به‌علت نبود صنایع بسته‌بندی و تبدیلی سالیانه مقدار زیادی از این محصول به ضایعات تبدیل و از دسترس خارج می‌شود.

کلید واژه ها:خرما، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فیزیکی، مشکلات تولید، ایران

download-pdf1