استقرار مزرعه ­ای و محصول دانه ذرت تحت تأثیر پیش­تیمار آبی بذرهای با فرسودگی متفاوت

محمد رضا مرشدلو، محمد نبی زاده، مرتضی اکرمیان، داراب یزدانی

چکیده

     یک زیر نمونه از بذرهای ذرت (رقم AR68) با جوانه­زنی 100% به عنوان شاهد نگهداری گردید، دو زیرنمونه دیگر در دمای 40 درجه سانتی­گراد برای 2 و 3 روز فرسوده شده و جوانه­زنی طبیعی آن­ها به ترتیب به 98% و 93% کاهش پیدا کرد. در نتیجه، سه توده بذری ذرت با سطوح مختلف قدرت فراهم گردید. هر توده بذری به چهار زیر نمونه تقسیم شد که یکی از آن­ها پیش­تیمار نشده و سه توده دیگر در آب مقطر در 15 درجه سانتی­گراد برای 7، 14 و 21 ساعت غوطه­ور گردیده و پس از آن در دمای اتاق 22-20 درجه سانتی­گراد تا رطوبت اولیه (حدود 20%) خشکانده شدند. آزمایش مزرعه­ای به صورت فاکتوریل بر اساس طرح پایه­ بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی شد. اگرچه درصد جوانه­زنی توده­های بذری به­طور قابل توجهی تحت تأثیر پیش­تیمار آبی قرار نگرفت، سرعت جوانه­زنی و وزن خشک گیاهچه در نتیجه پیش­تیمار بذرها به­طور قابل توجهی افزایش یافتند. پیش­تیمار آبی برای 21 ساعت موجب افزایش سرعت سبز شدن گیاهچه همه توده­های بذری با سطوح متفاوت قدرت بذر گردید. این مدت پیش تیمار محصول دانه ذرت را نیز  حدود 32% افزایش داد، اگرچه این برتری از نظر آماری معنی­دار نبود. این مزیت در محصول دانه گیاهان حاصل از بذرهای پیش­تیمار شده با جوانه­زنی و رشد سریع گیاهچه و سبز شدن زودهنگام در مزرعه مرتبط بوده است.

کلید واژه ها:پیش­تیمار آبی، جوانه­زنی، ظهور گیاهچه، قدرت بذر، محصول دانه

download-pdf1