بررسی ترکیبات اسانس در کشت شاخساره گیاه گل راعی (.Hypericum perforatum L) در محیط های کشت پایه مختلف

محمد رضا مرشدلو، محمد نبی زاده، مرتضی اکرمیان، داراب یزدانی 

چکیده

گیاه گل راعی (Hypericum perforatum) مهمترین گونه جنس Hypericumبوده و دارای طیف وسیعی از متابولیت­های ثانویه از جمله ترکیبات فرار می­باشد. با توجه به اهمیت کشت­های درون شیشه­ای در تولید متابولیت های ثانویه، در مطالعه حاضر تاثیر محیط­های کشت پایه مختلف بر تولید ترکیبات اسانس در کشت­های­ شاخساره گل راعی مورد ارزیابی قرار گرفت.  کشت شاخساره با استفاده از میانگره ­های گندزدایی شده در سه محیط گشت پایه شامل، MS, B5  و B52/1 حاوی 30 گرم بر لیتر ساکارز و نیم میلی گرم بر لیتر BA صورت گرفت. نتایج بیانگر تاثیر نوع محیط کشت بر ترکیبات اسانس و رشد ریزنمونه ها بودند. بیشترین میزان رشد در فلاسک حاوی محیط کشت B5 مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از انالیز ترکیبات اسانس در مجموع 44 ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت. ان- دکان (27/7%)، منتول (8/9%) و بتا المن (4/6%) ترکیبات اصلی بدست امده در محیط کشت MS بودند. در حالی که ترکیبات ائودسما-4، 7 –دین-1 بتا- اول (8/1-7/5%) و تیمول  (7/2-7%) ترکیبات اصلی بدست امده از محیط های کشت B5  و 1/2B5 بودند. 

کلید واژه ها:گل راعی، کشت شاخساره، اسانس

download-pdf1