پتانسیل استفاده از پروبیوتیک پروتکسین و پودر فلفل سیاه بر جوجه های گوشتی سویه کاپ 500

یاسر رحیمیان،مصطفی فغانی،سید مسعود داووی،علی رفیعی ، عباس داوودپور و محمد حسین قربان نژاد

چکیده

به منظور بررسی اثرات مصرف پروتکسین و پودر فلفل سیاه بر عملکرد جوجه های گوشتی تعداد 120 قظعه جوجه یکروزه به 3 گروه آزمایشی با 4 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه به صورت طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. جوجه ها با جیره آزمایشی بدون ماده افزودنی به عنوان شاهد و جیره  های حاوی 200 گرم در تن پودر فلفل سیاه و پروبیوتیک پروتکسین تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایشی تعداد 2 قطعه پرنده از هر جایگاه کشتار و خصوصات لاشه مورد ارزیابی واقع شدند. همچنین در 42 روزگی تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل  و جمعیت میکروبی اشرشیا کلی و لاکتو باسیلوس مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج نشان داد وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در اثر مصرف جیره های آزمایشی بهبود یافت. نتایج به دست امده حاکی از افزایش راندمان نسبی لاشه نسبت به گروه شاهد بود. همچنین فراسنجه های خونی نیز تحت تاثیر تیمار های آزمایشی واقع شدند. تعداد کلونی اشرشیاکلی و لاکتوباسیلوس ها در اثر مصرف پودر فلفل سیاه و پروتکسین به ترتیب کاهش و افزایش یافت. به طور کلی طبق نتایج به دست آمده مصرف پودر فلفل سیاه و پروتکسین سبب اثرات سودمند در بروی عملکرد، فراسنجه های خونی، پارامتر های ایمنی و جمعیت میکروبی روده در جوجه های سویه کاپ 500 بود.

کلید واژه ها:فلفل سیاه، فراسنجه های خونی، جوجه های گوشتی،عملکرد، پروتکسین

download-pdf1