تاثیر امواج فراصوت، تریپتوفان و پرولین بر باززایی و جنین زایی انگور (.Vitis vinifera L)

یوسف فرخ­زاد*،سجاد پورمند، آیت­ الله رضایی، یاور شرفی

چکیده

بهبود ژنتیکی انگور از طریق روش‌های اصلاح سنتی بسیار محدود است. در صورت وجود، یک سیستم باززایی کارآمد برای بافت‌های بدنی تراریخته گیاهان بالغ، اصلاح ژنتیکی این محصول به سهولت انجام خواهد پذیرفت. بنابراین، توسعه و بهبود سیستم جنین‌زایی و باززایی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس، هدف عمده‌ی پژوهش حاضر، بررسی اثر امواج فراصوت در چهار سطح زمانی (صفر (شاهد)، 60، 120، 240 ثانیه)، تریپتوفان در چهار غلظت (صفر (شاهد)، 50، 100، 200 میکرومولار) و پرولین در چهار غلظت (بدون تیمار، 50، 100، 200 میکرومولار) بر جنین‌زایی و باز‌زایی انگور رقم “کندری” از ریزنمونه میانگرهی ساقه بود. این طرح به صورت دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل (دو عاملی) در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در سه تکرار در مرکز کشت بافت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که امواج فراصوت و هر دو اسید آمینه بر بیشتر صفات مورد مطالعه (فراوانی کالوس‌زایی، طول و عرض کالوس، وزن تر کالوس، تعداد جنین در هر کالوس و درصد جوانه‌زنی جنین) اثر معنا‌داری در سطح یک درصد داشتند. به طور کلی، سطوح 100 میکرومولار اسید آمینه‌های تریپتوفان و پرولین و 120 ثانیه صوت‌دهی بیشترین اثر مثبت بر اکثر شاخص‌ها را داشتند.

       

کلید واژه ها:پرولین، تریپتوفان، درصد جنین­زایی، کالوس

download-pdf1