کاربرد مدل آکواکراپ برای گیاه ذرت تحت مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن در اقلیم مرطوب

ابراهیم امیری، میثم عابدین پور

چکیده

لزوم افزایش کارآیی مصرف آب در کشاورزی به لحاظ تامین افزایش تقاضا برای خوراک و مواد غذایی بخوبی در سطح دنیا به اثبات رسیده است بطوریکه این تقاضا تا سال 2050 به دوبرابر افزایش خواهد یافت. امروزه، مدل های گیاهی برای شبیه سازی و تخمین رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب محصولات مختلف کشاورزی تحت تاثیر پارامترهای مختلف خاک، آب و مواد غذایی توسعه یافته اند. از این رو، تحقیقی جهت واسنجی مدل Aquacrop برای تخمین عملکرد دانه ذرت (سینگل کراس 260) تحت مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن با استفاده از روش آبیاری قطره ای انجام شد. در این تحقیق دورهای مختلف آبیاری شامل 6،12 و 18 روز بعنوان تیمار اصلی و سطوح مختلف کود نیتروژن 0شامل: بدون کود (0)، 120،180و 240 کیلو گرم در هکتار بعنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. برای ارزیابی کارآیی مدل در شبیه سازی از آماره های، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)،  ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE) ، میانگین مطلق خطا (MAE)، درصد خطا (Pe) و ضریب تبیین (R2) استفاده گردید. نتایج ارزیابی کارآیی مدل در شبیه سازی عملکرد دانه و زیست توده تحت همه ی تیمارها دارای درصد خطای بین 0/37 تا 1، ضریب تبیین 0/87 تا 0/92 و ریشه میانگین مربعات خطا بین 0/8 تا 1/37 تن در هکتار حاصل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل Aquacrop دارای دقت بالاتری در شبیه سازی عملکرد دانه و زیست توده در شرایط نرمال رطوبتی (بدون تنش یا کم) نسبت به شرایط رطوبتی (تنش رطوبتی متوسط و زیاد) دارد.

       

کلید واژه ها:مدل آکواکراپ ، واسنجی، ذرت، نیتروژن، دورآبیاری

download-pdf1