اثر هرس سبز در زمان های مختلف بر روی برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک هلوی رقم ردتاپ در منطقه مغان

علی مهریان جعفرلو1، پريچهر سيروس نيا2، بهاره دل طلب3،  صالح امیری*

چکیده

به منظور بررسی اثرات شدت و زمان هرس سبز روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک رقم ردتاپ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در منطقه مغان انجام گرفت. زمان هرس در سه سطح (10 خرداد ، 25 خرداد و 10 تیر) و شدت هرس درچهارسطح( هرس،   هرس، هرس کامل و بدون هرس) صورت گرفت. ازصفات مورفولوژیک مورد مطالعه طول شاخه سال جاری و اندازه طول میوه و از صفات فیزیولوژیک، مقدار مواد جامد محلول و میزان قند میوه به همراه عملکرد مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفتند. تیمار زمان هرس25 خرداد با شدت هرس  شاخه نسبت به تیمارهای دیگر در صفات قطر شاخه سال جاری، میزان قند میوه، میزان مواد جامد محلول در بالاترین حد قرار گرفت. مطالعه حاضر با هدف دستیابی به بهترین زمان هرس و بهترین میزان شدت هرس جهت افزایش عملکرد و همچنین کاهش میزان اسیدیته کل صورت پذیرفت که بهترین زمان برای آیتم های ذکر شده هرس 25 خرداد و شدت هرس شاخه معرفی گردید.        

کلید واژه ها:هرس سبز، صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، هلو

download-pdf1