تخمین کربن آلی خاک با استفاده از داده های سنجش از دور در حوضه آبخیز لیقوان واقع در شمال غربی ایران

مهدی رحمتی1*، محمد رضا نیشابوری2، مجید محمدی اسکوئی3، احمد فاخری فرد4، عباس احمدی2

چکیده

با در نظر گرفتن ماده آلی به عنوان یک پارامتر کلیدی که تقریبا همه خصوصیات خاک را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا یک ضرورت اساسی برای پایش و درک صحیح تغییرات مکانی و زمانی آن وجود دارد. در این راستا، تحقیق حاضر به منظور بررسی کارکرد داده های ETM+ برای تخمین کربن آلی خاک (SOC) انجام شد. بنابراین، اندازه­گیری های زمینی (GM’s) کربن آلی خاک در225 نقطه از منطقه مورد مطالعه انجام شد و داده های ETM+ نیز از وبسایت NASA دانلود شد. رگرسیون­های خطی یا غیرخطی مختلفی برای تخمین SOC با استفاده از دادهای زمینی اندازه­گیری شده در کل محدوده منطقه مورد مطالعه و در خاک­های لخت به کارگرفته شد. نتایج نشان داد که داده­های ETM+ غیر قابل کاربرد برای تخمین SOC در کل محدوده مورد مطالعه نمی باشند که ناشی از اثرات پوشش گیاهی می­باشد. در مقابل، داده­های ETM+ نتایج رضایت بخشی برای دورسنجی SOC در خاک های لخت با خطای ارزیابی (ER) برابر با 18.34 درصد در مرحله ارزیابی نشان داد. چند جمله­ای­های درجه یک و دو بین مقادیر SOC اندازه گیری شده و مقادیر انعکاس از باندهای 1 تا 7 داده های ETM+ بالاترین دقت را برای تخمین SOC با مقدار ER برابر با 14 درصد و R2 برابر با 665/0 در مرحله ارزیابی نشان دادند. در کل، نتایج نشان داد که داده­های ETM+ از دقت کافی برای تخمین کربن آلی خاک در اراضی کشاورزی در اثر حضور پوشش گیاهی برخوردار نمی­باشند.

کلید واژه ها:داده­ های لندست، حوضه لیقوان، سنجش از دور، کربن آلی خاک

download-pdf1