هیدروژل های شبه درهم تنیده نانوکامپوزیتی بر پایه کاراگینان: سینتیک تورم و رهایش تدریجی کود آهن سکوسترین 138

محمد کاظم بهرامی، غلامرضا مهدوی نیا

چکیده

نانوکامپوزیت هیدروژل تثبیت شده بر روی کاپا -کاراگینان، در حضور نانو رس طبیعی سدیم مونت موریلونیت (کلویزیت) سنتز شد. آکریل -آمید(AAM) و متیلن بیس آکریل آمید ( MBA ) به ترتیب به عنوان مونومر و شبکه ساز استفاده شدند. اثرات متغیرهای واکنش بر روی سینتیک تورم، بررسی گردید. نتایج نشان داد که سرعت متورم شدن برای نانوکامپوزیت با غلظت بالای MBA خیلی بیشتر از نانوکامپوزیت های دارای محتوای کم MBA بودند. کاربرد MBA و محتوای کم کاراگینان، در افزایش میزان تورم موثر بودند. اثر میزان رس بر نرخ تورم چشمگیر نبود. یافته های تجربی تورم، از طریق مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی سینتیک تورم نشان داد که تورم نانوکامپوزیت از مدل سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند. کود آهن Sq 138 به عنوان ماده شیمیایی مورد کاربرد در کشاورزی، در داخل نانوکامپوزیت تثبیت شد و رهایش این عامل فعال از ماتریکس نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس داده ها، هیدروژل فاقد رس، همه کود بارگزاری شده را آزاد نمود، در حالی که وجود رس باعث محدودیت در رهایش کود گردید.

کلید واژه ها:نانوکامپوزیت، هیدروژل، کود آهن سکوسترین 138 ، رهایش تدریجی، کاپا -کاراگینان.

download-pdf1