تنوع ژنی زیرواحدهای مولکولی کم وزن گلوتنین مرتبط با ژنوم D در نان گندم (A. cylindrical , Aegilops crassa, A. tauschii,(Triticum aestivum  

فاطمه وفادار شام ­اسبی1*، محمدرضا نقوی2، سیوان احمدی3، علی اکبر شاه نجات بوشهری2

چکیده

40 درصد پروتئین آندوسپرم گندم معمولی از زیرواحدهای LMW گلوتنین تشکیل شده است. برای ارزیابی ژنوم D گندم، 98 اکسیشن از مناطق مختلف ایران به وسیله پنج جفت آغازگر اختصاصی Glu-D3 مورد مطالعه قرار گرفت. درصد تکثیر جفت آغازگرها به ترتیب 61/80، 86/92، 59/79، 82/90 و 35/67% بود. بیشترین فراوانی بانددهی به ترتیب مربوط به Ae. tauschii، T. aestivum، Ae. cylindrica، T. aestivum و Ae. cylindrical بود. براساس آنالیز دندروگرام، اکسیشن‌ها در 18 گروه طبقه‌بندی شدند و همچنین 42 اکسیشن دارای باند برای کلیه واکنش‌های PCR بودند. امیدوار است که این نتایج در آنالیز مولکولی و به‌نژادی گیاهان بومی و محلی مؤثر واقع شود.

کلید واژه ها:تنوع، ژنوم D، گلوتنین LMV

download-pdf1