تاثیر تنظیم کنندهای رشد اکسینی و زمان‌های مختلف نمونه‌گیری بر ریشه‌زایی گیاهان داودي و رزماری

 لمیا وجودی مهربانی1*، رعنا وليزاده كامران2، محمد باقر حسن پور اقدم3، الهه کاووسی4 ، محمدعلی اعظمی3

چکیده

اغلب از تکثیر غیرجنسی گیاهان زینتی، دارویی و معطر به دلیل جوانه زنی کم بذور و مدت زمان طولانی لازم برای رشد گیاهان استفاده می شود. داودي و رزماری از گیاهان زینتی و دارویی مورد استفاده در فضای سبز، صنایع دارویی و غذایی می‌باشند. امروزه با توجه به کاربرد گسترده این گیاهان در صنایع مختلف،  نیاز به تکثیر سریع و انبوه این گیاهان احساس می شود. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنظیم کنندهای رشد IBA, NAA ( 0، 1000، 2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و زمان‌های مختلف نمونه ‌برداری در تابستان (تیر، مرداد و شهریورماه) بر ریشه‌زایی و رشد ریشه، آزمایشی در قالب طرح فاكتوريل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاكتور (نوع تنظيم كننده رشد، غلظت و زمان نمونه‌گيري) با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بالاترين درصد ريشه‌زايي (در هر سه زمان قلمه‌گيري) و بقاي گياهان داودي (در مرداد و شهريورماه) در غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر تنظيم‌كننده رشد NAA مشاهده شد. بيشترين تعداد ريشه در شهريورماه و وزن ريشه در شهريور و مردادماه در گياه داودي در غلظت هورموني 3000 ميلي‌گرم در ليتر مشاهده شد. سطوح هورمونی تاثیر معنی داری بر تعداد ریشه، وزن تر ریشه و درصد بقای رزماري داشت. بالاترین درصد بقای گیاهان در غلظت هورمونی 3000 میلی گرم درلیتر حاصل شد. غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر تنظيم‌كننده‌هاي رشد IBA و NAA تاثير مثبت در وزن تر ريشه و درصد بقاي گياهان داشت. غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر تنظيم‌كننده رشد و زمان قلمه گيري در شهريورماه بهترين زمان براي تهيه قلمه در رزماري بود.

کلید واژه ها: اسید ایندول بوتریک اسید، اسید نفتالین استیک اسید، داودي، رزماری، ریشه زایی

download-pdf1