ارزیابی سمیت ید بر رشد و نمو سیب زمینی (Solanum Tuberosum L. cv. Agria) و خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و مقدار ریزمغذی­ های معدنی آن در مرحله گلدهی

 

عزت اله اسفندیاری1، محید عبدلی1، مهدی رحمتی2*

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثرات غلظت های مختلف ید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیب زمینی می­باشد.  در این راستا، یک آزمایش گلدانی در بهار 1391 انجام شد. پنج غلظت مختلف KIO3 شامل تیمار شاهد و غلظت­های 10، 20، 40 و 80 میلی­کرم بر کیلوگرم خاک از طریق سیستم آبیاری اعمال شد. نتایج نشان داد که تمامی خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی انتخاب شده در سیب زمینی به استثنای وزن خشک ساقه (SDW) و ریشه (RDW) به طور منفی با غلظت های بالای ید تحت تاثیر قرار گرفته­اند. نتایج نشان داد که مصرف 80 میلی گرم KIO3 در یک کیلوگرم خاک در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب منجر به حدود 15، 86، 84، 41، 16، 25، 20 و 87 درصد کاهش در شاخص برداشت (HI)، وزن خشک برگ (LDW)، وزن خشک غده (TDW)، وزن خشک گیاه (PDW)، طول ساقه (SL)، طول ریشه (RL)، ارتفاع گیاه (PH) و تعداد غده در گیاه (NT) شده است. مصرف ید (80 میلی گرم بر کیلوگرم خاک در مقابل تیمار شاهد) همچنین خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی شامل مقدار کلروفیل (SPAD)، مقدار رطوبت نسبی (RWC)، کارایی مصرف آب (WUE)، کارایی تبخیر و تعرق (ETE)، شاخص پایداری غشا سلولی (CMSI) و شاخص مقاومت (TI) را به ترتیب با نشان دادن حدود 27، 12، 87، 39، 40 و 77 درصد کاهش تحت تاثیر قرار داد. اگرچه افزایش غلظت ید هیچ تاثیری روی مقدار Zn ریشه و مقدار Fe و Mn برگ نداشت، ولی تدریجا مقدار Zn برگ را کاهش و مقدار Fe و Mn ریشه و مقدار Cu ریشه ئ برگ را افزایش داد. گیاهان همچنین چندین علامت ظاهری شامل کوتاه قدی، کلروز، قهوه ای شدن نوک برگ و کاهش رشد و نمو در نتیجه سمیت ید را نشان داد.

 

کلید واژه ها: فراهمی زیستی، سیب زمینی، سمیت، نشت یونی، مقدار رطوبت نسبی 

download-pdf1