تأثیر عصاره یونجه و باکتری های محرک رشد گیاه بر رشد و جذب عناصر ریزمغذی در گیاه سورگوم (Sorghum bicolor L. Var. Speedfeed)

 

اسماء میری1، احمد غلامعلی‌زاده آهنگر 2، ابراهیم شیرمحمدی3*، مریم قربانی3

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و عدم توانایی مراتع در برآورد نیاز غذایی دام‌ها موجب توجه بیش از پیش به کشت گیاهان علوفه‌اي شده است. در این راستا، به منظور بررسی تأثیر عصاره یونجه و باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر ریزمغذی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در شش تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. فاکتور اول در دو سطح شامل بستر خاکی تلقیح نشده (شاهد) و تلقیح شده با باکتری­های­ محرک رشد گیاه و فاکتور دوم مصرف خاکی عصاره یونجه در سه سطح شامل غلطت­های صفر ،2 و 4 در هزار ، بودند. تجزیه آماری داده­ها با استفاده از نرم‌افزار  SASانجام شد و مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت­ عصاره یونجه استفاده شده، وزن خشک و جذب عناصر ریزمغذی نظیر آهن، روی، منگنز و مس، در اندام­های هوایی گیاه سورگوم افزایش یافت. اضافه نمودن باکتری­های محرک رشد گیاه به بستر کشت سبب افزایش جذب مس در گیاه شد. همچنین در سطح 4 در هزار عصاره گیاه یونجه نیز اضافه نمودن باکتری­های محرک رشد به بسترکشت جذب منگنز گیاه را بطور معنی­داری افزایش داد. در سطح 2 در هزار عصاره گیاه یونجه نیز اضافه نمودن این میکروارگانیسم­ها به بسترکشت وزن خشک اندام هوایی سورگوم را بطور معنی­داری کاهش داد؛ ولی در سطح صفر و چهار در هزار عصاره یونجه بین تیمارهای دریافت کننده و دریافت نکننده باکتری­های محرک رشد گیاه از نظر وزن خشک اندام هوایی تفاوت معنی­داری وجود نداشت.

 

کلید واژه ها: عصاره یونجه، باکتری­های محرک رشد گیاه، وزن خشک، عناصر ریزمغذی، سورگوم

download-pdf1