تعیین مناسب ترین استخراج گر و شرایط استخراج اسید فولویک با آنالیزهای کمی و کیفی از ورمی کمپوست

 

امید شعبانی مقدم1، سید احمد عطائی2  و آرش همتی 3

چکیده

اسید فولویک یک تامپون طبیعی و کلات کننده مناسب با قدرت تبادل یونی بالا است که قدرت جذب عناصر معدنی را در گیاهان افزایش می دهد. در این تحقیق تاثیر استخراج کننده ها (سود، پلی فسفات سدیم، اوره و EDTA) و زمان استخراج (یک، هفت و نه روز) بر خواص فیزیکو شیمیایی اسید فولویک حاصله از ورمی کمپوست بررسی گردید. در نهایت روش های مختلف باروش جهانی مواد هیومیک که بعنوان مبنا در نظر گرفته شده بود، مقایسه شد. آنالیزهای کمی و کیفی متفاوتی نظیر شناسایی نوع گروه های عاملی (FTIR)، اندازه گیری گروه های عاملی، نسبت های اسپکتروفتومتری و شاخص های هوموسی شدن بر روی اسید فولوبک انجام گردید. نتایج نشان داد سود بیشترین و اوره کمترین مقدار اسید فولویک را استخراج کرد. استخراج کننده های  مختلف تغییرات جزئی و ناچیزی در نوع و کیفیت گروه های عاملی اسید فولویک ایجاد کردند. با بررسی محلول های استخراج مشخص شد که اسید فولویک مستخرجه از اوره دارای بیشترین گروه های عاملی اسیدیته کل و OH فنلی بود. بیشترین گروه عاملی کربوکسیل و نسبت های اسپکتروفتومتری در محلول EDTA مشاهده گردید. بیشترین شاخص های هومیفیکاسیون را سود و کمترین این شاخص ها را اوره داشت. با بررسی زمان های مختلف استخراج مشخص شد که با افزایش زمان مقدار استخراج افزایش و گروه های عاملی و نسبت های اسپکتروفتومتری کاهش یافت. در نهایت مقایسه روش های مختلف با روش جهانی مواد هیومیک نشان داد، روش جهانی  با وجود مقدار استخراج کمتر نسبت به سایر حلال های مورد استفاده ، اما گروه های عاملی و کارایی بالاتری دارد.

 

کلید واژه ها: آنالیزهای کیفی، اسید فولویک، شرایط استخراج، هوموسی شدن

download-pdf1