میزان فنل تام، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی بذر و غلاف  Prosopis farcta از منطقه سیستان، ایران

زهره پودینه1، راضیه امیری1، شهلا نجفی2، نوشین میر3

چکیده

در مطالعه حاضر، پتانسیل آنتی اکسیدانی و ضد باکتری عصاره های گیاه  Prosopis farcta  (Fabaceae) مورد بررسی قرار گرفت. عصاره از بذر و غلاف خشک شده گیاه کهور به وسیله حلال­های اتانول، متانول، اکتانول و ان-هپتان گرفته شد. تجزیه و تحلیل عملکرد کروماتوگرافی مایع نشان داد که عصاره اکتانول دانه با میزان(95/0) IC50 بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در مقایسه با دیگر عصاره ها داشت. سطح فعالیت آنتی اکسیدانی در هر عصاره متفاوت بود که میتواند ناشی از تفاوتهای شیمیایی تنوع در قطبیت و پیوندهای هیدوژنی حلال­ها باشد. بالاترین محتوای فنلی نیز از عصاره اکتانولی بذر و غلاف گیاه کهور بدست آمد. خواص ضد باکتری عصاره های گیاهی، با استفاده از عصاره­های اتانولی و متانولی که توانستند از رشد باکتریهایStaphylococcus  و  Escherichia coli جلوگیری کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های ما نشان که عصاره گیری انتخابی توسط انتخاب حلال مناسب جهت به دست آوردن اجزا فعال زیستی، بسیار مهم است.

کلید واژه ها:  آنتی اکسیدان، آنتی باکتریایی، فنل تام، حلال

download-pdf1