قدرت بذر ارقام ذرت (Zea mays) تحت تأثیر موقعیت در بلال و تنش آبی

کاظم قاسمی گلعذانی*، شبنم حیدری و سیروس حسن نژاد

چکیده

یک آزمایش مزرعه­ای در سال 1393 اجرا گردید تا اثرات تیمارهای مختلف آبیاری ( I3 ,I2 ,I1و  :I4به ترتیب آبیاری پس از 60، 80، 100 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) ، ارقام  (303DC، NS640 و 704SC به ترتیب زودرس، میان رس و دیررس) و موقعیت­ها روی بلال (بالایی، میانی و پایینی) بر قدرت بذر ذرت تحقیق شود. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی طراحی گردید. تیمارهای آبیاری، ارقام و موقعیت­های بذر به ترتیب در کرت های اصلی، فرعی و فرعی-فرعی در نظر گرفته شدند. اگر چه محدودیت آبیاری روی وزن بذر اثر معنی داری نداشت، بذرهای تولیدی در شرایط آبیاری محدود با توجه به هدایت الکتریکی مواد نشتی از بذر، سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه قذرت کمی نشان دادند. بذرهای رقم 704SC نسبت به سایر ارقام سریع­تر جوانه زده و در نتیجه گیاهچه­های بزرگتری تولید کردند. وزن بالای گیاهچه­های حاصل از بذرهای موقعیت پایینی بلال نتیجه اصلی تجمع ذخایر بیشتر و جوانه­زنی سریع بود. برتری بذرهای موقعیت پایینی تحت کمبود شدید آب نمایان­تر بود. بنابراین، انتخاب بذرهای درشت و یانواخت ممکن است یک راه ساده برای بهبود قدرت بذر و گیاهچه در ارقام ذرت باشد.

کلید واژه ها:  ذرت، موقعیت بذر، قدرت بذر، تنش آبی

download-pdf1