اثرات کمبود آب و کود نیتروژنی بر محصول دانه و محتوای روغن و پروتئین ذرت

کاظم قاسمی گلعذانی*، نسرین راعی و یعقوب راعی

چکیده

 این پژوهش در سال 1393 برای ارزیابی اثرات کمبود آب و کود نیتروژنی بر محصول دانه و محتوای روغن و پروتئین ذرت (رقم دابل کراس-303) انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصلدفی با سه تکرار پیاده گردید. تیمارهای آبیاری (آبیاری پس از 60 ،90، 120 و 150 میلی‌متر تبخیر) و سطوح نیتروژن (0، 46 و 92 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی قرار گرفتند. میانگین محصول دانه در واحد سطح با کاهش فراهمی آب کاهش یافت، ولی با افزایش کود نیتروژنی بهبود پیدا کرد. در نتیجه کمبود آب درصد روغن به طور معنی­داری تنزل یافت، ولی درصد پروتئین اندکی (به طور غیر معنی­دار) بیشتر شد. با وجود این، عملکرد روغن و پروتئین تحت تنش آبی متوسط و شدید به دلیل کاهش عملکرد دانه در این شرایط کاهش یافت. کاربرد نیتروژن به طور معنی­داری درصد روغن را کاهش، ولی درصد پروتئین را افزایش داد. در مقایسه، کود نیتروژنی عملکردهای روغن و پروتئین در واحد سطح را بدون تفاوت معنی­دار در مقدار مصرف نیتروژن افزایش داد. این نتایج به طور مثبتی با عملکرد دانه در واحد سطح ذرت ارتباط داشتند. 

کلید واژه ها: کود نیتروژنی، عملکرد روغن، عملکرد پروتئین، کمبود آب

download-pdf1